Artikel 1. Algemeen 

Strip Figuren Shop is een onderdeel van Famous . 

Artikel 2. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Strip Figuren Shop in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Strip Figuren Shop en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Producten: alle objecten die wij ten koop aanbieden;

Documentatie: de door of namens Strip Figuren Shop ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;

Dienstverlening: de door of namens Strip Figuren Shop al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Strip Figuren Shop.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Strip Figuren Shop aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Strip Figuren Shop onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Strip Figuren Shop kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Strip Figuren Shop of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: 

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Strip Figuren Shop en Afnemer. 

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Strip Figuren Shop uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten 

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: 

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Strip Figuren Shop niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Strip Figuren Shop een Order schriftelijk aanvaardt of door Strip Figuren Shop uitvoering aan een Order wordt gegeven. 

3. Alle opgaven door Strip Figuren Shop van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Strip Figuren Shop kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. 

4. Strip Figuren Shop behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen 

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Strip Figuren Shop zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 

Artikel 6. Afleveringstermijnen 

1. Een door Strip Figuren Shop opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Strip Figuren Shop geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Strip Figuren Shop, op de door die toeleveranciers aan Strip Figuren Shop verstrekte gegevens. 

2. Indien Strip Figuren Shop voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Strip Figuren Shop. 

3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Strip Figuren Shop derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren. 

4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Strip Figuren Shop voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden. 

5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. 

6. Strip Figuren Shop heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. 

Artikel 7. Aflevering en Risico 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Strip Figuren Shop de wijze van verzending. 

2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 

3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Strip Figuren Shop zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen. 

4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Strip Figuren Shop is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde. 

Artikel 8. Retournering Producten 

Afnemer moet de goederen onmiddellijk na het in ontvangst nemen controleren op eventueel defect of gebreken. Deze moeten schriftelijk gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen na in ontvangstname. Retournering producten is enkel mogelijk indien men tijdig een defect heeft gemeld aan Strip Figuren Shop. Retourneren van producten dient te gebeuren op kosten van de Afnemer. 

Artikel 9. Verzuim/ontbinding 

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Strip Figuren Shop gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Strip Figuren Shop Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Strip Figuren Shop gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Strip Figuren Shop op grond van de wet en de Overeenkomst.

Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Strip Figuren Shop op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Strip Figuren Shop op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Strip Figuren Shop gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Strip Figuren Shop en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Strip Figuren Shop in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

Artikel 10. Prijzen 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Strip Figuren Shop, uitgedrukt in Euro, inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Strip Figuren Shop geldende omstandigheden, zoals onder meer catalogusprijs, staat van de goederen, valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Strip Figuren Shop het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Strip Figuren Shop op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 11. Betaling 

Alle betalingen zullen op een door Strip Figuren Shop aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval er bij afhaling wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.

Alle aan Strip Figuren Shop in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Strip Figuren Shop op te schorten.

Indien op enig moment bij Strip Figuren Shop gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Strip Figuren Shop het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Strip Figuren Shop, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Strip Figuren Shop.

Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Strip Figuren Shop op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

In geval van niet-betaling door de klant binnen een termijn van acht dagen vanaf de uitgifte of het verzenden, is een gelijkwaardige forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag met een minimum van 10 € voor elke factuur of afrekening verschuldigd door de klant voor administratieve kosten.

Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de 10%.

Indien Afnemer jegens Strip Figuren Shop in verzuim is, is hij verplicht Strip Figuren Shop de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Indien Strip Figuren Shop, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 

Strip Figuren Shop is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten.

Strip Figuren Shop is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Strip Figuren Shop te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Strip Figuren Shop aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Strip Figuren Shop in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Strip Figuren Shop in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Strip Figuren Shop (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Strip Figuren Shop vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Strip Figuren Shop alle schade vergoeden die Strip Figuren Shop lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 13. Overmacht 

Indien Strip Figuren Shop door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Strip Figuren Shop als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Strip Figuren Shop zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Verplichtingen van Afnemer 

Afnemer zal aan Strip Figuren Shop alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Strip Figuren Shop benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Strip Figuren Shop te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Strip Figuren Shop staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Strip Figuren Shop het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Strip Figuren Shop in rekening te brengen.

Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen 

Het is Strip Figuren Shop toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Strip Figuren Shop worden overgedragen zal Strip Figuren Shop Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Strip Figuren Shop is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Strip Figuren Shop.

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.