Verzendingskosten

We zouden gewoon 1 vaste verzendingskosten kunnen hanteren voor al onze producten, maar wij vinden dat helemaal niet terecht dat u voor 1 figuurtje de volle pot van een pakket verzending zou moeten betalen. 

Daarom kiezen wij voor zeer faire maar een iets moeilijker te berekenen verzendingskost aangepast aan uw kleine/grote bestelling.

Denk er ook aan dat de verzendingskost ook inclusief verpakkingskost/werkuren/21% btw bevatten. Wij kunnen onmogelijk dezelfde posttarieven als de post zelf hanteren.

Wat wij momenteel volgens de tarieven van de Belgische Post kunnen aanbieden : 

Verzending binnen België : 

1 tot 2 figuren dunner dan 3 cm en tot 100 gram => 3,5 euro verzendingskost

vanaf 3 figuren of zodra 1 van de figuren dikker is dan 3 cm => 7 euro verzendingskost

Verzending binnen Europa : 

1 tot 2 figuren dunner dan 3 cm en tot 100 gram => 6 euro verzendingskost

vanaf 3 figuren dunner dan 3 cm vanaf 100 gram tot 350 gram => 10 euro verzendingskost

boven 350 gram of zodra 1 van de figuren dikker is dan 3 cm => 15 euro verzendingskost

Bestellingen afhalen te 2845 Niel op afspraak is uiteraard zonder extra kosten

PS. U ziet steeds de correcte en aangerekende verzendingskosten tijdens het bestellingsprocess.

PPS. Hieronder nog wat algemene voorwaarden omtrent de levering

Afleveringstermijnen 

1. Een door Strip Figuren Shop opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Strip Figuren Shop geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Strip Figuren Shop, op de door die toeleveranciers aan Strip Figuren Shop verstrekte gegevens. 

2. Indien Strip Figuren Shop voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Strip Figuren Shop. 

3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Strip Figuren Shop derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren. 

4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Strip Figuren Shop voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden. 

5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. 

6. Strip Figuren Shop heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. 

Aflevering en Risico 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Strip Figuren Shop de wijze van verzending. 

2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 

3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Strip Figuren Shop zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen. 

4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Strip Figuren Shop is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde. 

Retournering Producten 

Afnemer moet de goederen onmiddellijk na het in ontvangst nemen controleren op eventueel defect of gebreken. Retourneringen moeten schriftelijk gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen na in ontvangstname. Retournering producten is enkel mogelijk indien men tijdig een defect heeft gemeld aan Strip Figuren Shop. Retourneren van producten dient te gebeuren op kosten van de Afnemer.